Skip to main content
Eesti et

Kuidas me töötame

Enamik EFSA tegevusest on vastus Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikide teadusnõuannete taotlustele.

Osa meie teadustegevusest toimub meie enda algatusel, eelkõige selleks, et uurida tekkivaid küsimusi ja uusi ohte ning ajakohastada oma hindamismeetodeid ja lähenemisviise. Seda nimetatakse omaalgatuslikuks tegevuseks.

  • EFSA korraldab oma aasta ja mitmeaastase tööprogrammi vastavalt Euroopa Komisjoni ja muude partneritega kokku lepitud prioriteetidele ning arvestades olemasolevaid ressursse.
  • Konsulteerime hoolikalt, et meie programm täiendaks meie partnerite, eelkõige ELi liikmesriikide ametiasutuste ja toiduohutuse asutuste programme ning vältida tegevuse kattumist ja dubleerimist.
  • EFSA teadusnõuandeid annavad peamiselt teaduskomisjonid ja teaduskomiteed, mille liikmed nimetatakse ametisse avaliku valikumenetlusega.
  • Samuti võivad koostada EFSA töötajad teadusväljundeid ameti nimel, näiteks pestitsiidide toimeainete vastastikused eksperdihinnangud, või vastata kiireloomulistele nõuandetaotlustele. EFSA töötajad jälgivad ja analüüsivad ka teavet ja andmeid bioloogiliste ohtude, keemiliste saasteainete, toidu tarbimise ja tekkivate riskide kohta.

Põhimõtted ja tavad

EFSA järgib mitmeid põhimõtteid ja tavasid, mille eesmärk on tagada tegevuse tipptase, näiteks järgmisi.

  • Pühendumine avatusele ja läbipaistvusele kogu tegevuses.
  • Tervikliku riskihindamise heade tavade kogumi väljatöötamine, et suunata oma teaduskomitee ja teaduskomisjonide ekspertide tegevust.
  • Kvaliteedijuhtimise süsteem, mis pidevalt jälgib ja tugevdab EFSA teadustegevuse kvaliteeti. See hõlmab enesekontrolli ja klientide tagasiside süsteeme, mis tagavad teadusprotsesside järjepideva arendamise ja pideva täiustamise. EFSA kvaliteedijuhtimise süsteemile on antud sertifikaat ISO 9001:2015, mis on rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise standard.
  • Läbivaatamised ja inspekteerimised teeb siseaudiitor, kes annab aru EFSA juhatuse auditikomiteele, mis soovitab kõrgemale juhtkonnale, kuidas saab töökorraldust täiustada.
  • Välishindamine: EFSA asutamismäärusega kohustatakse ametit tellima sõltumatuid välishindamisi oma tegevuse ja töökorralduse kohta. Nende hinnangute põhjal soovitab juhatus EFSA tulevasi majandamiskavu ja -strateegiaid. Kolmas ja viimane hindamine valmis 2018. aastal ja see hõlmas aastaid 2011–2016.
  • Keskkonna- ja tervisekaitse ning ohutuse juhtimissüsteem, mille eesmärk on pidevalt parandada töötingimusi ja tagada kestlik tegevus. Korrapärased kolmandate isikute auditid kinnitavad, et süsteem on täielikult kooskõlas valdkonna asjakohaste standardite ja eeskirjadega (st BS-OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 ja EMASi määrus).

Lisaks on Euroopa Liidu õigusaktid ametile õiguslikult siduvad sellistes küsimustes nagu üldsuse juurdepääs dokumentidele.