Skip to main content

Glosārijs

Šis daudzvalodu glosārijs nodrošina viegli saprotamas definīcijas galvenajiem zinātniskajiem terminiem, kas šajā tīmekļa vietnē izmantoti riska novērtēšanas jomā. Termini un to definīcijas mūsu saziņas produktos ir minētas kā uznirstošas piezīmes, lai izskaidrotu jēdzienus sabiedrībai bez speciālām zināšanām.
Viscaur tiek izmantota standarta angļu valodas pareizrakstība. Akronīmus raksta ar lielajiem burtiem. Termini ir norādīti ar mazajiem burtiem. Ierakstus tulko visās 24 ES oficiālajās valodās.
Glosārijs ir “dzīvs” dokuments, kas tiek regulāri atjaunināts. Attiecīgos trūkstošos terminus var ieteikt, izmantojot Jautājumu tiešsaistes veidlapu.

Atruna: Glosārijā ietvertās definīcijas ir paredzētas šīs vietnes lietotājiem vienīgi kā palīglīdzeklis zinātniskās terminoloģijas izpratnei. Definīcijas var atšķirties no tām, kas sniegtas Eiropas Savienības tiesību aktos un EFSA žurnālā.

I


Konkrētas vielas koncentrācija vai daudzums, ko indivīds, populācija vai ekosistēma uzņem noteiktā biežumā noteiktā laika periodā.

Šis kā viens no riska novērtējuma galvenajiem posmiem ir saistīts ar rūpīgu novērtējumu par to, kurš vai kas ir bijis pakļauts apdraudējumam, un iesaistītā daudzuma kvantitatīvu noteikšanu.

Cik labi kaut kas darbojas attiecībā uz iepriekš noteiktiem standartiem vai prognozēm.

Populācijā noteiktais līmenis, kas norāda, kad notiek būtiskas riska izmaiņas, piemēram, punkts, kurā noteikts skaits cilvēku bija pakļauts ķīmiskās vielas iedarbībai.

Izmērītā ķīmiskās vielas iedarbības spēja, ko apraksta kā attiecību starp izmantoto devu un iegūtās iedarbības lielumu.

Nelabvēlīga iedarbība uz imūnsistēmu (piem., alerģija vai iekaisums), kas rodas no toksisku vielu ekspozīcijas.

Viela, kas nonāvē insektus.

Metode, pēc kuras organisma ģenētisko materiālu modificē ar atšķirīgu sekvenču kombināciju no donora, kas pieder pie tās pašas vai ļoti tuvas sugas.

Cilvēku veikta dzīvnieku, augu vai citu organismu ievazāšana vietās ārpus dabiskās izplatības areāla.

Teorētiska pētniecības metode, jo īpaši ar datorizētiem modeļiem, lai prognozētu vielu varbūtēju toksikoloģisko vai citu iedarbību.

Pētniecības metode, kas ietver no dzīviem organismiem iegūtu šūnu vai audu testēšanu.

Pētniecības metode, kas ietver atsevišķu dzīvu dzīvnieku vai dzīvu dzīvnieku populāciju testēšanu.

Konkrētie vides riska novērtējuma mērķi, kas attiecas uz to, ko aizsargāt, kur aizsargāt, kādā laika periodā un ar kādu noteiktības pakāpi. 

Atsevišķa viela vai mikrobu kultūra, ko iegūst tīrā veidā no vielu vai baktēriju maisījuma.

Pēc noteiktas DNS receptes izgatavota olbaltumviela. Parasti izmanto, lai apzīmētu organisma ģenētiskās manipulācijas rezultātā radušos olbaltumvielu.

Populācijas proporcija, kam konstatēts stāvoklis.

Iespēja izsekot pārtikas produkta vai sastāvdaļas ceļu visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.