Skip to main content
Čeština cs

O nás

Kdo jsme

Jsme agentura Evropské unie, která byla zřízena v roce 2002, aby působila jako nestranný zdroj vědeckého poradenství pro subjekty, které se zabývají řízením rizik, a poskytovala informace o rizicích souvisejících s potravinovým řetězcem. Spolupracujeme se zainteresovanými stranami za účelem podpory soudržnosti vědeckého poradenství EU. Poskytujeme vědecký základ pro právní předpisy s cílem chránit evropské spotřebitele před riziky souvisejícími s potravinami – od zemědělce ke spotřebiteli.

Jak pracujeme

Jádrem naší činnosti je shromažďování, vyhodnocování a integrování vědeckých poznatků s cílem nalézt odpovědi na otázky týkající se rizik. Výsledkem naší práce je vědecké poradenství subjektům, které se zabývají řízením rizik. Toto vědecké poradenství je výsledkem spolupráce nezávislých odborníků a zaměstnanců úřadu EFSA. Vše, co děláme, zohledňuje hodnoty úřadu – nejvyšší vědeckou úroveň, nezávislost, otevřenost, odpovědnost a spolupráci. Transparentnost našich procesů společně s našimi činnostmi v oblasti zapojení dalších subjektů umožňuje zainteresovaným stranám kontrolu naší práce a interakci s námi formou otevřeného a rovnocenného dialogu. O rizicích v potravinovém řetězci informujeme nezávisle a způsobem, který splňuje potřeby našich cílových skupin. Společně s partnery ze členských států budujeme evropský znalostní ekosystém pro oblast bezpečnosti potravin, v němž jsou bezpečné potraviny základem zdravé stravy a udržitelných potravinových systémů.

S kým spolupracujeme

Našimi hlavními partnery, co se týče poznatků, jsou nezávislí odborníci a příslušné organizace. Na podporu těchto vztahů intenzivně spolupracujeme s organizacemi pro hodnocení rizik v členských státech prostřednictvím poradního sboru, národních kontaktních míst a našich vědeckých sítí. Rovněž spolupracujeme s dalšími agenturami EU, mezinárodními organizacemi a hodnotiteli rizik ve třetích zemích s cílem zvýšit dosah našich činností a posílit vliv v oblasti bezpečnosti potravin. Z naší práce mají v konečném důsledku prospěch občané EU: jsme s nimi a s našimi zúčastněnými subjekty v kontaktu prostřednictvím celé řady platforem a fór.

Jak pracujeme

Zásady a postupy
Většina činností úřadu EFSA je prováděna na základě žádostí o vědecké poradenství ze strany Evropské komise, Evropského parlamentu a členských států EU.

Správa a řízení

Zajištění nezávislosti a efektivity
Úřad EFSA řídí správní rada, jejíž členové jsou pověřeni jednat ve veřejném zájmu.

Externí odborníci

Nezávislé posuzování a poradenství
Základem naší činnosti jsou znalosti, dovednosti a zkušenosti vědeckých odborníků úřadu EFSA.

Partneři

Spolupráce v zájmu zajištění bezpečnosti evropských potravin
Otázky bezpečnosti potravin přesahují hranice států. Proto je spolupráce pro naši vědeckou činnost klíčová.

Dokumenty

Dokumenty a publikace úřadu