Skip to main content
Eesti et

Tutvustus

Kes me oleme

Oleme Euroopa Liidu asutus, mis asutati 2002. aastal, et pakkuda riskijuhtidele erapooletuid teadusnõuandeid ja teavitada toiduahelaga seotud riskidest. Teeme koostööd huvitatud isikutega, et edendada ELi teadusnõuannete sidusust. Pakume teaduslikku alust õigusaktidele ja nõuetele, et kaitsta Euroopa tarbijaid toiduga seotud riskide eest – talust taldrikule.

Kuidas me töötame

Meie tegevuse keskmes on koguda, hinnata ja lõimida teaduslikke tõendeid, et vastata küsimustele riskide kohta. Meie tegevuse tulemuseks on teadusnõuanded riskijuhtidele, mille koostavad ühiselt sõltumatud eksperdid ja EFSA töötajad. Meie kogu tegevus juhindub järgmistest väärtustest: tipptasemel pädevus, sõltumatus, avatus, vastutus ja koostöö. Meie protsesside läbipaistvus koos kaasamistegevusega võimaldab huvitatud isikutel kontrollida meie tegevust ja suhelda meiega avatud dialoogi kaudu võrdsetel tingimustel. Teavitame toiduahela riskidest sõltumatult ja viisil, mis vastab meie sihtrühmade vajadustele. Koos liikmesriikide partneritega loome Euroopa toiduohutusteadmuse ökosüsteemi, tagades ohutu toidu, mis on tervisliku toitumise ja kestlike toidusüsteemide alus.

Kellega teeme koostööd?

Meie peamised teadmuspartnerid on sõltumatud eksperdid ja pädevad organisatsioonid. Nende suhete edendamiseks teeme liikmesriikide riskihindamise organisatsioonidega tihedat koostööd nõuandva kogu, riigi kontaktasutuste ja meie teadusvõrgustike kaudu. Samuti teeme koostööd muude ELi asutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja riskihindajatega kolmandates riikides, et suurendada teavitustegevust ja ühist mõju toiduohutusele. Meie tegevuse lõplikud kasusaajad on ELi kodanikud: suhtleme nende ja oma sidusrühmadega paljude platvormide ja foorumite kaudu.

Kuidas me töötame

Põhimõtted ja tavad
Enamik EFSA tegevusest on vastus Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikide teadusnõuannete taotlustele.

Juhtimine

Sõltumatuse ja tõhususe tagamine
EFSAt juhib juhatus, mille liikmed on volitatud tegutsema avalikes huvides.

Väliseksperdid

Sõltumatud hinnangud ja nõuanded
Meie tegevuse keskmes on EFSA teadusekspertide teadmised, oskused ja kogemused.

Partnerid

Koostöö Euroopa toiduohutuse tagamisel
Toiduohutuse probleemid ei arvesta riigipiire, seepärast on koostöö meie teadustegevuses kesksel kohal.

Dokumendid

Ameti dokumendid ja väljaanded