Skip to main content

Предстоящи търгове 140 000+ EUR

ЕОБХ публикува обявление за предварителна информация (ОПИ), за да уведоми икономическите оператори, че планираме да стартираме покани за подаване на оферти в бъдеще. Не за всяка покана на ЕОБХ се публикува ОПИ — то е само за сведение и не е обвързващо за ЕОБХ. Това обявление е средство за повишаване на прозрачността при планирането на предстоящите ни покани и за осигуряване на възможност на потенциални доставчици и доставчици на услуги да се подготвят предварително за участие в търг за предстоящи договори. ЕОБХ може да използва ОПИ също и за да покани икономическите оператори да изразят интерес за участие в предварителни пазарни проучвания и анализ.

Информацията на тази страница се актуализира редовно. Възможно е обаче на нея все още да стои ОПИ, а поканата за подаване на оферти вече да е публикувана. Поради тази причина ви препоръчваме винаги да проверявате раздел Търгове 140+ EUR, където ще намерите всички отворени покани за подаване на оферти.

TED — Електронния ежедневник за обществени поръчки

ВръзкаReferenceНомер и заглавиеПубликувано
Access on TED583964-2023 Italy-Parma: Provision of Specialised Consultancy Services Related to Cost Engineering of EFSA Outsourcing Projects29 September 2023